Warunki Użytkowania Strony internetowej i Regulamin

1. Regulamin

Poprzez dostęp do tej Strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać Warunki Użytkowania tej strony, obowiązujące prawo i przepisy (w tym przepisy lokalne). Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych terminów, zabrania się używania lub dostępu do tej Strony. Materiały zawarte na tej Stronie są chronione prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Użycie licencji

a. Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów informacyjnych (lub oprogramowania), na stronie internetowej firmy Teachable (dalej „Firma”) w celu osobistego, niekomercyjnego obejrzenia tych materiałów. To jest udzielenie licencji, a nie przeniesienia tytułu własności. Na tej licencji nie można:

modyfikować lub kopiować materiałów;

używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakiejkolwiek publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);

próbować dekompilować oprogramowanie zawarte na stronie internetowej Firmy;

usuwać praw autorskich lub innych praw własności z materiałów; lub

przesłać materiały do innej osoby lub zapisywać materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

b. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

a. Materiały na stronie internetowej Firmy przedstawione są "tak jak jest". Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, Firma nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników, lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach linkujących do tej strony.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Firma lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub ze względu na przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Firmy, nawet wtedy, gdy Firma lub upoważniony przedstawiciel firmy został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i aktualizacje

Materiały znajdujące się na stronie internetowej Firmy mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. Spółka nie gwarantuje, że materiały umieszczone na stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Firma może dokonywać zmian do materiałów zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Firma jednak nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma nie dokonuje przeglądu wszystkich stron linkujących z jej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez Firmę tej strony. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

7. Modyfikacja Warunków Użytkowania

Firma może zmienić Warunki Użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przyjęcie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

8. Prawo

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową Firmy podlegają prawu stanu Nowy Jork, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.